Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Συνοπτικός διαγωνισμός  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ»
22/11/2019

Ο Δήμαρχος Πάργας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας "Συντήρηση αντλιοστασίων αποχέτευσης Δ.Ε. Πάργας" προϋπολογισμού  65.472,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

  1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη διακήρυξη, το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού από το τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Πάργας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν άλλωστε ελεύθερη πρόσβαση στη διακήρυξη κατόπιν της δημοσίευσής της στην ιστοσελίδα του Δήμου.
  2. Κωδικός CPV : 50500000-0 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων, μεταλλικών δοχείων και μηχανημάτων».
  3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Συντήρηση αντλιοστασίων αποχέτευσης Δ.Ε. Πάργας Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 65.472,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
  4. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
  5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη
  6. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 03/12/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πάργας στο Καναλλάκι.
  7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
  8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. : 25-7336.026 του προϋπολογισμού 2019 του Δήμου Πάργας.
  9. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
  10. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Πάργας.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >