Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για την αξιοποίηση του ακινήτου μας στη Via Pianni 1 στην Τεργέστη Ιταλίας.
08/11/2023

Η Επιτροπή του Κληροδοτήματος Β.Ε.Βασιλά αφού έλαβε υπόψη :

1)  Την με αριθμό 16/7/01-11-2023 απόφαση της

2) Το άρθρο 48 του ν. 4182/2013 όπως ισχύει σήμερα

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους  ( μελετητικά γραφεία ) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης  για την αξιοποίηση του ακινήτου μας στη Via Pianni 1 στην Τεργέστη Ιταλίας.

Η μελέτη αυτή  ενδεικτικά πρέπει  να περιλαμβάνει :

ΣΤΑΔΙΟ Α:

  1. Έλεγχο και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης ακινήτου.
  2. Πολεοδομική ανάλυση
  3. Δημιουργία –οργάνωση φακέλου για την τεχνική του ακινήτου.

ΣΤΑΔΙΟ Β:

Διερεύνηση καταλλήλων σεναρίων αξιοποίησης ακινήτου βάσει της  στρατηγικής ενίσχυσης της αξίας του ακινήτου.

ΣΤΑΔΙΟ Γ:

Φορολογικά –οικονομικά στοιχεία και εκτίμηση αξίας ακινήτου.

ΣΤΑΔΙΟ  Δ:

Διεξαγωγή , παρακολούθηση και ολοκλήρωση διαγωνισμού προσφορών με τελική εισήγηση προς την επιτροπή του Κληροδοτήματος η οποία θα πάρει και την τελική απόφαση.

Τα μελετητικά γραφεία  που θα υποβάλλουν τις προτάσεις πρέπει να είναι στελεχωμένα από άτομα που έχουν όλες τις ειδικότητες  που απαιτούνται ή θα απαιτηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτούμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών  δηλαδή τουλάχιστον να αποτελούνται από ένα μηχανικό ένα νομικό και έναν οικονομολόγο .

Οι  ενδιαφερόμενοι  πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους με συστημένη επιστολή  ή με email στα γραφεία του Κληρ/τος μέχρι  15-01-2024.

Ταχυδρομική διεύθυνση Κληρ/τος: Αγ. Κοσμά 11 T.K 48060 Πάργα

  Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2684031592

Email Κληρ/τος :vassilla@otenet.gr

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ

                                                                                             ΣΠΥΡΟΣ ΝΟΥΣΗΣ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >