Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Προκήρυξη ΣΟΧ ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας στο ΔΛΤ Πάργας
21/09/2021

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας , σε συνέχεια της αριθμ. 128/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας δύο(2) μηνών, τρία (3) άτομα, για την κάλυψη αναγκών στην καθαριότητα της χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού –COVID  2019    για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Ειδικότητα : ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας

Θέσεις : Τρεις (3)

Ειδικά Προσόντα: Δεν απαιτούνται

Χρονική διάρκεια: 2 μήνες

Να υποβάλλουν στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας  (Γρ. Λαμπράκη Πάργα) από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων από την 21/9/2021 έως και 24/9/2021 πρωτοκολλημένη αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία (πληροφορίες: τηλ. 2684032358/2684360201 κ. Δρίμτζια Παρασκευή).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Α) Για την ειδικότητα ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας :

- Αίτηση (Συμπληρωμένη).

- Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

- Υπεύθυνη δήλωση

(1) ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

(2) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και ότι το κρίσιμο 12μηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας  (Γρ. Λαμπράκη Πάργα) από 21-9- 2021  μέχρι και  24-9- 2021.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >