Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Πρόσκληση για προμήθεια φρέσκου γάλακτος για Δήμο Πάργας 2020
24/02/2020

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το χρονικό διάστημα  από 02/03/2020 έως και 28/02/2021 για το προσωπικό του Δήμου Πάργας.

Συγκεκριμένα ,ο Δήμος πρέπει να προμηθευτεί ποσότητα φρέσκου γάλακτος, το ανώτατο όριο της οποίας  είναι:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ
41 άτομα 902  λίτρα  

10.824,00 λίτρα

Η ανωτέρω ποσότητα θα αυξομειώνεται μετά από έγγραφο της ανάλογης Υπηρεσίας του Δήμου που θα βεβαιώνει τον αριθμό των εργαζόμενων που θα το παραλαμβάνουν (θα εξαιρούνται γιορτές , αργίες και άδειες των υπαλλήλων ).

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το γάλα καθημερινά : Δευτέρα έως Παρασκευή .

Για την κάλυψη της δαπάνης έχουν εκδοθεί   οι αριθμ. 141,142,143, 144 αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο φορέα με τους κάτωθι τρόπους:

1.Στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στο  Δήμο Πάργας (Αχέροντος 29 ,48062 Καναλάκι)

2.Με ταχυμεταφορά

3.Με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dimospargas.gr

έως και την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14.30 .

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης ,η ένσταση υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ.20 του άρθρου 43του Ν.4605/2019.

Πρόσκληση για προμήθεια Γάλακτος Δήμου Πάργας 2020

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >