Δήμος Πάργας
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Πρόσκληση ΣΟΧ Δημ. Λιμενικό Ταμείο για ναυαγοσωστική κάλυψη παραλίας Κρυονερίου
07/06/2022

 Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 εργαζομένου ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών για την παραλία Κρυονερίου

 

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά  - Τυπικά Προσόντα Χρονική Διάρκεια
ΠΕ ή  ΔΕ

Ναυαγοσωστών

ένας (1) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

1)α)Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή (Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι.της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχής ειδικότητας,

β) Άδεια ναυαγοσώστη,εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή

2)α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (εφόσον οι θέσεις δενκαλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα):

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή

απολυτήριος τίτλος τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουναποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1980 απολυτήριος τίτλος Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή

άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

Τέσσερις

(4) μήνες

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως  45 ετών.

Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των  κα-

θηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ποινική καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κ.λ.π.).

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΏΝ

Α .ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)α)Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Κο-

λύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοι-

κτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή (Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι.της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχής ειδικότητας,

 

β) Άδεια ναυαγοσώστη,εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ  ( εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους

με τα ανωτέρω προσόντα)

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΏΝ

Α .ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Οποιοσδήποτε τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.

γ) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή πτυχίο σχολής ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, βάσει του οποίου χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη.

 

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανώτερα προσόντα)

α) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφί-

ους με τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής επιτρέπεται η πρόσληψη από υποψηφίους που θα διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή) απολυτήριο τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου

ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/

1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μονίμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Τον απαιτούμενο ως άνω τίτλο σπουδών.
  3. Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής Σχολής.
  1. Άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι.
  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω

και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.(δίνεται από την Υπηρεσία)

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).(δίνεται από την Υπηρεσία)
  2. Βεβαίωση ΙΚΑ περί απόδοσης αριθμού μητρώου και πρώτης εγγραφής
  1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. (Μόνο για τους υποψήφιους που η μόνιμη κατοικία τους είναι στο Δήμο Πάργας).

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στην  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Γραφείου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν με τα συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 06-06-2022 έως   και 10-06-2022.

Κατεβάστε την ανακοίνωση

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >