Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 24/11/2020
17/11/2020

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24-11-2020, ημέρα  Τρίτη και ώρα  09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο Προμήθεια ειδών δικτύων ύδρευσης & αντλιοστασίων.
  2. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση οδοποιίας Δ.Ε.Πάργας.
  3. Καθορισμός όρων δημοπράτησης και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: Διαμόρφωση αγροτικών δρόμων Δ.Ε.Φαναρίου.
  4. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο:

Σύνδεση ακινήτων με δίκτυο ακαθάρτων σε αγωγό αποχέτευσης στην  5η επαρχιακή οδό.

  1. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων Δ.Ε.Φαναρίου.
  1. Αναπροσαρμογή ή μη ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2021.
  2. Κλείσιμο ταμείου διαχείρισης Δήμου Πάργας μηνός Οκτωβρίου 2020.
  3. Λήψη απόφασης για λογιστική τακτοποίηση από προμήθειες.
  4. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
  5. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >