Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 19/11
15/11/2021

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας, που θα  πραγματοποιηθεί  στο γραφείο   του Δ. Λ. Τ.     στην  Πάργα   στις  19-11- 2021  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

1.-Έγκριση μηνιαίου  κλεισίματος χρηματικής  διαχείρισης  ταμείου του Δημοτ.Λιμενικού Ταμείου  Πάργας από 01/10/2021  έως  31/10/2021 .

2.- Λήψη απόφαση για επιστροφή αχρεωστήτως εισπροχθέντων χρηματικών ποσών οικονομικού ανταλλάγματος από παραχώρηση χρήσης Χ.Ζ.Λ.Πάργας  έτους 2021.

3.- Επέκτασης του προγράμματος μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 55- 67 του Ο.Α.Ε.Δ και έγκριση παράτασης- ανανέωσης της  σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ».

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >