Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Έκτακτη Συνεδρίαση ΔΣ 27/2/2021
27/07/2021

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε έκτακτη   δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 και  τις προβλέψεις της παρ. 5 εδ 2 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 184 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019), την  27/02/2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά  ένα, στα ως κάτωθι  θέματα:

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >