Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση ΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας 04/12/2020
28/11/2020

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας, που θα  πραγματοποιηθεί  στο γραφείο   του Δ. Λ. Τ.     στην  Πάργα   στις  4-12- 2020  ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης  :

1. Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας  οικονομικού έτους 2020 – Α  Τρίμηνο  2020.

2. Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας  οικονομικού έτους 2020 – Β  Τρίμηνο  2020.

3. Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας  οικονομικού έτους 2020 – Γ  Τρίμηνο  2020.

4. Έγκριση μηνιαίων κλεισιμάτων χρηματικής διαχείρισης ταμείου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 01/07/2020 έως  31/10/2020 .

5. Τροποποίηση της αριθ.100/2017 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας.

6.  Καθορισμός ύψους ανταλλάγματος για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας για το έτος  2021.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >