Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Ισολογισμού Δημοτικού Συμβουλίου21/2/2024
15/02/2024

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε ειδική συνεδρίαση,  με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν.5043/2023,  την  21η/02/2024, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής μοναδικό θέμα:

«Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Δήμου μας, (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) για την χρήση 2021 (περίοδος από 01/01 έως 31/12/2021)  καθώς και τον Ταμειακό Απολογισμό των εσόδων και εξόδων της ίδιας περιόδου».

(Εισηγητής κ. Θ. Φαρμάκης)

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >