Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Επαναληπτικής Ειδικής Συνεδρίασης
30/12/2021

          Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας, σε ειδική συνεδρίαση,  επαναληπτική, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 και τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), στο Καναλάκι, την  04/01/2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 14:30  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής μοναδικό  θέμα, το οποίο δεν συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 30/12/2021 λόγω έλλειψης της νόμιμης απαρτίας:

 

  1. Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης του Δήμου έτους 2022 ( Εισηγητής κ. Θ. Μπίτσιος)
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >