Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 8/11/2022
05/11/2022

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  08-11-2022, ημέρα Τρίτη   και ώρα  09.00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση σχεδίου προυπολογισμού οικ.έτους 2023
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο και των όρων αυτής για την υπηρεσία με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Πάργας», και Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής - ομάδας εργασίας του Φορέα εκπόνησης του Σ.Α.Π
 3. Αποδοχή της χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Πάργας για την ενταγμένη πράξη «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.468.000,00 ευρώ (με τον Φ.Π.Α.).
 4. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση της πράξης «Δημιουργία πεζοδρομίων στον Δήμο Πάργας» στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
 5. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο «Λειτουργία και Συντήρηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων»
 6. Καθορισμός  των όρων της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Πάργας», προϋπολογισμού 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 7. Παραλαβή της μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλλακίου.
 8. Ορισμός επιτροπής για την διερεύνηση τιμών  για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για το κυρίως υποέργο της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Πάργας»
 9. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού  και  Επιτροπής  ενστάσεων  για τη διενέργεια όλων των δημοπρασιών που θα γίνουν εντός του έτους 2023 στον Δήμο Πάργας.
 10. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (Ευθυμίου Γεώργιος)
 11. Ορισμός συμβολαιογράφου

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >