Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση ΔΣ 19/07/21
16/07/2021

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε  έκτακτη ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 και  τις προβλέψεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄87), δια τηλεδιάσκεψης, την  19/07/2021,  ημέρα Δευτέρα, και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στο εξής μοναδικό θέμα:

«Έγκριση έκθεσης του απολογισμού,  ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2019 του Δήμου Πάργας». (Εισηγήτρια Α. Ρεπάνη)

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >