Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας 01/06/22
31/05/2022

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας, που θα  πραγματοποιηθεί  στο γραφείο   του Δ. Λ. Τ.     στην  Πάργα   στις  1-06- 2022  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν.3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

 

1.-Έγκριση μηνιαίου  κλεισίματος χρηματικής  διαχείρισης  ταμείου του Δημοτ.Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 01/04/2022  έως  30/04/2022 .

2.-Λήψη απόφασης   σχετικά με την μελέτη καταφυγίου σκαφών στην Πάργα.

3.-Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση-επέκταση κρηπιδώματος λιμανιού Πάργας» Δράση 16975 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αναμόρφωση του προυπ/σμού του Δ.Λ.Τ.Πάργας οικον.έτους 2022.

4.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2022 στον Καρδάνη Στέφανο,του Νικολάου  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  έμπροσθεν  του  καταστήματός  του .

5.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2022 στον  Πετρονάνο Γεώργιο ,του Χρήστου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων   έμπροσθεν του καταστήματός του.

6.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2022 στoν Mπούα Δημήτριο ,του Αθανασίου για τοποθέτηση εμπορευμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του.

 7.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2022 στον  Γιουγλή Βασίλειο ,του Αναστασίου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων   έμπροσθεν του καταστήματός του.

8.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2022 στην Πετσάλη Ευσταθία ,του Ευαγγέλου  για τοποθέτηση εμπορευμάτων έμπροσθεν του καταστήματός  της.

 9.- Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2022 στον Ανδρέου Χρήστο,του Σπυρίδωνος  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  έμπροσθεν  του  καταστήματός  του.

10.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2022 στoν Kέντρο Σταύρο,του Ελευθερίου  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του

11.- Εξέταση αίτησης του Τσανεκλίδη Χαράλαμπου,του Αναστασίου.

12.- Έγκριση 2ου πρακτικού  του ανοικτού διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο ¨ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ¨

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >