Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29/03/2021
26/03/2021

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 και  τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), δια τηλεδιάσκεψης, την  29/03/2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 14:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά  ένα, στα ως κάτωθι  θέματα:

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >