Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας 26/06/2024
25/06/2024

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση,  σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ω.5043/2023, την  26/06/2024, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά  ένα, στα εξής θέματα:

 

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024
  2. Έγκριση απολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας».
  3. Καταβολή αποζημίωσης του  άρθρου 204 του ν. 3584/28-06-2007   η οποία  καταβάλλεται  στις  σχολικές  καθαρίστριες   οι  οποίες  μεταφέρθηκαν  στους  Δήμους
  4. Έγκριση εκμίσθωσης με πλειοδοτική δημοπρασία του γεωτεμαχίου με αρθμ. 203 στην Τ.Κ. Αμμουδιάς
  5. Έγκριση εκμίσθωσης με πλειοδοτική δημοπρασία τμήματος αστικού ακινήτου με αρθμ. κλήρου 179 της Τ.Κ. Αχερουσίας
  6. Έγκριση αίτησης Νικολάου Τσιρώνη λύσης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Βουβοποτάμου και εκ νέου εκμίσθωσή του με πλειοδοτική δημοπρασία
  7. Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πάργας (Κύριος του Έργου) και Δήμου Πρέβεζας (Φορέας Υλοποίησης) και επιμερισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμου Πάργας και του Δήμου Πρέβεζας και των ποσών  του προϋπολογισμού του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ, ΛΟΥΤΣΑΣ, ΒΡΑΧΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ, ΡΙΖΩΝ, ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ»
  8. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο ΚΕΚ Πρέβεζας
  9. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου   «Αναβάθμιση οδικού δικτύου Δήμου Πάργας για την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >