Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΛΤ 27/12/2022
21/12/2022

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας, που θα  πραγματοποιηθεί  στο γραφείο   του Δ. Λ. Τ.     στην  Πάργα   στις  27-12- 2022  ημέρα Τρίτη  και ώρα  15:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν.3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

1.Λήψη απόφασης σχετικά  με  αίτηση της ένωσης οικον.φορέων ΜARNET A.T.E. και ENVIROPLAN A.E. για παράταση προθεσμίας υποβολής μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ».

2.Έγκριση μηνιαίου  κλεισίματος χρηματικής  διαχείρισης  ταμείου του Δημοτ.Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 01/11/2022  έως  30/11/2022.

3.Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της αριθ. 03/2022/2261.3/5239/23-11-2022 απόφασης του Κεντρικού Λιμενάρχη Ηγουμενίτσας .

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >