Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 16/10/2023
10/10/2023

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16-10-2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης και εγγραφή στον προϋπολογισμό της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & amp; ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5174656 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)».
  2. Έγκριση 1ου Πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής για την «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ»
  3. Έγκριση 3ου Πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Πάργας»
  4. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση προτάσεων  στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας κατά της δικάσιμο της 17/10/2023 και σε κάθε μετ’ αναβολή δίκη.
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >