Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 21/11/2023
17/11/2023

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21-11-2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. 8η αναμόρφωση και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2023
  2. Έγκριση  έκθεσης Α΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2023 »
  3. Έγκριση  έκθεσης Β΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2023 »
  4. Έγκριση  έκθεσης Γ΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2023 »
  5. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Κέντρου Καναλλακίου»
  6. Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων αυτόνομων φωτιστικών και ελέγχου κυκλοφορίας»
  7. Έγκριση 3ου Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ»
  8. Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Αχερουσίας
  9. Ορισμός δικηγόρου κατά της αγωγής του Τσαβέλη Ευάγγελου
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >