Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 24/1/2023
19/01/2023

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  24-01-2023, ημέρα Τρίτη   και ώρα  09.00 π.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1.  Λήψη απόφασης για παραλαβή των παραδοτέων Α Φάσης (Α1 και Α2)πρότασης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ»
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την ενταγμένη πράξη   «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ».
 3. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής της με Α.Π. 2109/30.12.2022 (ΑΔΑ: ΩΧ9646ΜΤΛΡ-ΛΝ3), πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” και υποβολής της Πράξης με τίτλο: «Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης Δήμου Πάργας».
 4. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής της με Α.Π. 72185/01.11.2022 (ΑΔΑ: 63 Ο446ΜΤΛ6-ΗΤΜ), πρόσκλησης του Υπουργείο Εσωτερικών και υποβολής της Πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ».
 5. Έγκριση παράτασης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση των ΚΕΠ»
 6. Έγκριση 3ου πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και ιστών για την ΧΖΛ Δ.Κ. Πάργας»
 7. Έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο «Εφαρμογή συστημάτων Smart Cities στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και της πανδημίας στον Δήμο Πάργας
 8. Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πάργας»
 9. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ.  239/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων σε υπόθεση κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 10. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων κατά τη δικάσιμο της 08/02/2023 προς αντίκρουση της από 01/07/2011 αίτησης ακυρώσεως της Ευτέρπης Πάνου, η οποία επαναφέρεται προς συζήτηση μετά την έκδοση της αριθμ. 33/2021 απόφασης του ΣτΕ.
 11. 2. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας (διαδ. Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά τη δικάσιμο της 07/02/2023 κατά την οποία συνεκδικάζονται οι αριθμ. 212/2022 και αριθμ. 215/2022 αιτήσεις αναστολής που άσκησε ο Δήμος Πάργας κατά των Νικολάου Γάκη κλπ.
 12. Ορισμός δικηγόρου κατά της αγωγής των Τάσση Ανδρέα και Κριτσιμά Χριστίνας
 13. Ορισμός δικαστικών επιμελητών για το έτος 2023
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >