Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης 30/12/2021
28/12/2021

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 και τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), στο Καναλάκι, την  30/12/2021, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 14:30  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >