Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΣ 15/02/2023
11/02/2024

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη,  σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν.5043/2023 και ισχύει, την  15η/02/2024, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στις συναλλαγές με το πιστωτικό ίδρυμα Ε.Τ.Ε. (εισηγητής κ. Θ. Κασκάνης)
  2. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στις συναλλαγές με το πιστωτικό ίδρυμα ΠΕΙΡΑΙΩΣ (εισηγητής κ. Θ. Κασκάνης)
  3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στις συναλλαγές με το πιστωτικό ίδρυμα ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ(εισηγητής κ. Θ. Κασκάνης)
  4. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στις συναλλαγές με το πιστωτικό ίδρυμα ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ(εισηγητής κ. Θ. Κασκάνης)
  5. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΔΑ του Ν.4555/18 «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
  6. Έγκριση λύσης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Σταυροχωρίου και επανεκμίσθωσης αυτού με τη διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας (εισηγήτρια κ. Χ. Φαρμάκη)

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >