Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ 19/07/21
16/07/2021

          Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 και  τις προβλέψεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄87), δια τηλεδιάσκεψης, την  19/07/2021,  ημέρα Δευτέρα, και ώρα 14:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά  ένα, στα, ως κάτωθι, θέματα:

  1. Έκφραση γνώμης επί προτάσεως ίδρυσης τμήματος ένταξης (Τ.Ε) στο Δημοτικό Σχολείο Μεσοποτάμου (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
  2. Πρόσληψη έως δέκα (10) εργατοτεχνιτών με σύμβαση εξαρτημένης διαλείπουσας εργασίας έως πέντε (5) ημερομίσθια έκαστος για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και  Οκτώβριο  2021 του Ν.4071/2012 για την κάλυψη επειγουσών αναγκών συντήρησης υποδομών και αποκατάστασης φθορών (Εισηγητής κ. Δ. Μπούσιος.)
  3. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη τ.κ. Βαλανιδούσσας
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >