Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 21/12/2020
17/12/2020

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 και τις  προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), δια τηλεδιάσκεψης, την 21/12/2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά ένα, στα, ως κάτωθι, θέματα:

1. Συμμέτοχή του Δήμου Πάργας στην Συμφωνία των Πράσινων Πόλεων (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
2. Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πάργας και Δήμου Φιλιατών για την υλοποίηση των πράξεων:
α) «ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΡΕΜΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ»  και  β) «ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ»  (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
3. Ανάκληση της υπ` αρθμ. 112/2020 απόφασης του Δ.Σ. περί αποδοχής του παραχωρούμενου σε κοινή χρήση τμήματος της ιδιοκτησίας
Παπαχαραλάμπους Χρήστου στην περιοχή «ΦΑΛΟΠΑ» του οικισμού Πάργας, εξαιτίας παραπομπής του θέματος λόγω αρμοδιότητας στην Οικονομική
Επιτροπή. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
4. Έγκριση ανακύκλωσης άχρηστου υλικού 2 ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου. (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
5. Αίτημα για μείωση 40% καταβλητέων μισθωμάτων τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021 του κυλικείου 1ου Δημοτικού Σχολείου Πάργας (παρ. α, περ.2
άρθρου 44, Ν.4735/2020 ΦΕΚ 197 τ.Α΄12/10/2020 ). Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
6. Αίτημα για μείωση 40% καταβλητέων μισθωμάτων τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021 του κυλικείου 2ου Δημοτικού Σχολείου Πάργας (παρ. α, περ.2
άρθρου 44, Ν.4735/2020 ΦΕΚ 197 τ.Α΄12/10/2020 ). (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)7. Αίτημα για μείωση 40% καταβλητέων μισθωμάτων τρέχοντος σχολικού έτους
2020-2021 του κυλικείου 1ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου (παρ. α, περ.2 άρθρου 44, Ν.4735/2020 ΦΕΚ 197 τ.Α΄12/10/2020 ). (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
8. Αίτημα για μείωση 40% καταβλητέων μισθωμάτων τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021 του κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Μεσοποτάμου (παρ. α, περ.2 άρθρου 44, Ν.4735/2020 ΦΕΚ 197 τ.Α΄12/10/2020 ). (Εισηγήτρια κ. Α. Ρεπάνη)
9. Αίτημα για μείωση 40% καταβλητέων μισθωμάτων τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021 του κυλικείου του ΕΠΑΛ Καναλακίου (παρ. α, περ.2 άρθρου 44, Ν.4735/2020 ΦΕΚ 197 τ.Α΄12/10/2020 ). (Εισηγητής κ. Δ. Μπούσιος)
10. Αίτημα για μείωση 40% καταβλητέων μισθωμάτων τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021 του κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – ΓΕΛ
Καναλακίου (παρ. α, περ.2 άρθρου 44, Ν.4735/2020 ΦΕΚ 197 τ.Α΄12/10/2020 ). (Εισηγητής κ. Δ.Μπούσιος)

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >