Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης 08/06/2022
03/06/2022

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε  τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του ν.3852/2010) στις 08-06-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας  για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:

Παροχή γνώμης και απόψεων επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου ( Υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η & 4η, α/α 128): «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος & επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. , με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση « ΑΡΕ ΜΑΔΕΣ», της Κοιν. Λιβαδαρίου, Δ.Ε. Πάργας, Δ. Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου».

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 09/06/2022 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 19:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >