Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Πρόσληψη προσωπικού για ναυαγοσωστική κάλυψη 2024
29/03/2024

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πάργας χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4 ) μηνών με τις κάτωθι ειδικότητες :

α) επτά  ( 7) άτομα ειδικότητας ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών.

α/α ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ
1 ΛΥΧΝΟΣ   (ΔΕ    ΠΑΡΓΑΣ ) 1 (ένας  ναυαγοσώστης)
2 ΒΑΛΤΟΣ  (ΔΕ    ΠΑΡΓΑΣ ) 2 (δύο)  ναυαγοσώστης)
3 ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ( ΔΕ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ) 1 (ένας  ναυαγοσώστης)
4 ΛΟΥΤΣΑΣ       ( ΔΕ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ) 3 ( τρείς ναυαγοσώστες )
Σύνολο   :  7 (επτά )

β) πέντε (5) άτομα ειδικότητας ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών  για την κάλυψη Αργιών , Κυριακών και Αδειών για όλες τις παραλίες και όλων των ειδικοτήτων.

γ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ ή ΔΕ Συντονιστών –Επόπτη Ναυαγοσωστών

δ) δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Χειριστών ταχύπλοου σκάφους και συνοδός ναυαγοσώστη.

για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών Λούτσας, Λύχνου, Βάλτου και Αμμουδιάς,  οι οποίες κρίθηκαν ως πολυσύχναστες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα ως εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

            Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών και να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρου 16 του υπαλληλικού κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση), με επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Β.1. Για την ειδικότητα ΠΕ Ναυαγοσωστών

Β.1.1. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

Β.1.2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

 (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριος τίτλος τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1980 απολυτήριος τίτλος Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

Β.2. Για  τη ειδικότητα  ΔΕ Ναυαγοσωστών

Β.2.1. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 α) Οποιοσδήποτε τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.

γ) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή πτυχίο σχολής ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, βάσει του οποίου χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη.( Π.Δ. 31/2018).

Β.2.3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανώτερα προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.

Β.2.3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανώτερα προσόντα)

α) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής επιτρέπεται η πρόσληψη από υποψηφίους που θα διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή) απολυτήριο τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.

 

Β.3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ –ΕΠΟΠΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. β) Άδεια ναυαγοσώστη σε ισχύ , εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή, επί τρία (3) τουλάχιστον έτη.

β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.

Β.4. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Άδεια (δίπλωμα) Χειριστού Ταχυπλόου Σκάφους από την αρμόδια Λιμενική Αρχή σε ισχύ.

Β.5. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣJET-SKI

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Άδεια (δίπλωμα)Χειριστού Ταχυπλόου Σκάφους από την αρμόδια Λιμενική Αρχή σε ισχύ.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μονίμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

α) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.(δίνεται από την Υπηρεσία)

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

            Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στους χώρους  ανακοινώσεων των Δημοτικού καταστήματος  των ΔΕ Πάργας και  Φαναρίου   του Δήμου Πάργας, συντασσόμενου κατ’ άρθρο 21 παράγραφος 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης και στο πρόγραμμα Διαύγεια,καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάργας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού  και Διοικητικής Μέριμνας  του Δήμου Πάργας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση  :  Πανδοσίας 2, Καναλλάκι 48062) και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου  έως  και 30-04-2024 .

            Πληροφορίες   επί της  ανακοίνωσης στα τηλέφωνα : 2684360333 & 2684360300

Πλήρης ανακοίνωση: Ανακοίνωση για ναυαγοσώστες_signed

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >