Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Πρόσληψη ΣΟΧ από το ΔΛΤ Πάργας για ναυαγοσώστη
05/08/2022

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας μέχρι τεσσάρων (4) μηνών για την ναυαγοσωστική κάλυψη της χαρακτηρισμένης ,ως πολυσύχναστης παραλίας Κρυονερίου Πάργας

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 ( ΦΕΚ 114/τ. Α’ /8-6-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
  2. 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ/τ.Α’ /28-7-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2του άρθρου 41 του Ν.4325/2015.
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999,σύμφωνα με τις ο-ποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις» σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 οι συμβάσεις διμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.
  1. Το άρθρο 7 του Π.Δ. 71/2020 «Υποχρεώσεις εκμεταλλευόμενων λουτρικών εγκαταστάσεων ως προς την πρόσληψη ναυαγοσωστών και διάθεσης του απαραίτητου εξοπλισμού.
  2. -Την αριθ. πρωτ. 2131.17/4439/14-10-2021 (AΔΑ : 6ΨΡ84653ΠΩ-ΝΧΔ)  απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας με την οποία καθορίστηκε, ως πολυσύχναστη η παραλία Κρυονέρι με υποχρέωση ύπαρξης ναυαγοσώστη κατά τους μήνες από 01-06-2022 έως 30-09-2022 και  από ώρας 10:00-18:00 σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4676/2020 Τεύχος Α  67/19-03-2020 καθώς και την τήρηση των αναγραφομένων στο άρθρο 7 του Π.Δ.71/2020 (ΦΕΚ 166Α /31-08-2020.
  1.  Την υπ’αριθμ.76/2022 (ΑΔΑ: 6ΤΒΣ46ΜΔΒΖ-ΣΗΙ) απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας» με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης ναυαγοσώστη.

 

                                                   Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας για την ναυαγοσωστική κάλυψη της χαρακτηρισμένης ,ως πολυσύχναστης παραλίας Κρυονερίου Πάργας, για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

 

Ειδικότητα

Αριθμός

Ειδικά  - Τυπικά Προσόντα

Χρονική Διάρκεια
ΠΕ ή  ΔΕ

Ναυαγοσωστών

ένας (1) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

1)α)Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή (Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι.της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχής ειδικότητας,

β) Άδεια ναυαγοσώστη,εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή

2)α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (εφόσον οι θέσεις δενκαλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα):

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή

απολυτήριος τίτλος τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουναποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1980 απολυτήριος τίτλος Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή

άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

 

Τέσσερις

(4) μήνες

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση:

Ανακοίνωση πρόσληψης Ναυαγοσώστη από το ΔΛΤ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >