Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Πρόσληψη ΣΟΧ για δίμηνες συμβάσεις στο ΔΛΤ Πάργας
21/06/2022

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας , σε συνέχεια της αριθμ. 85/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας δύο(2) μηνών, δύο (2) άτομα, για την κάλυψη αναγκών στην Καθαριότητα της χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για την καθαριότητα της χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας  και συντήρησης των υποδομών της καθώς και την  διασφάλιση της δημόσιας υγείας    για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

 

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά  - Τυπικά Προσόντα Χρονική Διάρκεια
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας Δύο(2) Δεν Απαιτούνται. Δύο

(2) μήνες

       

 

Να υποβάλλουν στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας  (Γρ. Λαμπράκη Πάργα) από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων από την 21/6/2022 έως και 24/6/2022 πρωτοκολλημένη αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία (πληροφορίες: τηλ. 2684032358/2684360201 κ. Δρίμτζια Παρασκευή).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Α) Για την ειδικότητα ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας :

- Αίτηση (Συμπληρωμένη).

- Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

- Υπεύθυνη δήλωση

 

(1) ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους

υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

(2) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και ότι το κρίσιμο 12μηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας  (Γρ. Λαμπράκη Πάργα) από 21-6- 2022 μέχρι και  24-6- 2022.

 

Ανακοίνωση -ΡΝ0Γ46ΜΔΒΖ-ΥΧΛ

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >