Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Πρόσληψη ΣΟΧ για την δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"
18/11/2021

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (06) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Πάργας, που εδρεύει στο Καναλλάκι και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ

ΣΤΑΘΜΟΙ

ΠΑΡΓΑΣ

ΠΑΡΓΑ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

*Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1
102  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΠΑΡΓΑ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ *Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1
103  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΠΑΡΓΑ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ/

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΩΝ

*Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1
104  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ

ΣΤΑΘΜΟΙ

ΠΑΡΓΑΣ

ΠΑΡΓΑ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ/

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΩΝ

*Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1
105  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΠΑΡΓΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ *Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1
106  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ

ΣΤΑΘΜΟΙ

ΠΑΡΓΑΣ

ΠΑΡΓΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ *Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στα έγγραφα που  ακολουθούν.

Χρήσιμα Έγγραφα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2021 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 2021

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >