Δήμος Πάργας
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Συνοπτικής Οικον. Κατάστασης του προϋπ/σμού του Δ.Λ.Τ.Πάργας οικον. έτους 2021
26/03/2021

Η παρούσα κατάσταση ψηφίστηκε με την αριθ. 6/ 2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δ.Λ.Τ. Πάργας και εγκρίθηκε με την αριθ.62/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Πάργας. Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας με την αριθ.πρωτ. 30.606/18-3-2021 απόφαση του Συντονιστή (ΑΔΑ: ΩΚ0ΒΟΡ1Γ-ΔΣΝ)

Δείτε την απόφαση Συνοπτική Κατάσταση 2021

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >