Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Υπογράφηκε η σύμβαση από τον Δήμο Πάργας για την δημιουργία έργων βελτίωσης & εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων Τ.Ο.Ε.Β Αχέροντα
10/07/2024

Ο Δήμος Πάργας αποσκοπώντας στην στήριξη και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα υπέγραψε την σύμβαση για έργα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων του Τ.Ο.Ε.Β Αχέροντα ποσού ύψος 1.687.924,91€. Η παρούσα κατασκευή, αφορά την πλήρη αναβάθμιση μέρους του δικτύου για την διαχείριση  της άρδευσης με νερό από τον Αχέροντα και την αναβάθμιση αυτού όπου η σημερινή εικόνα είναι προβληματική λόγω απωλειών και παλαιότητας του δικτύου.

Αντικείμενο του έργου, είναι η κατασκευή και η σχεδίαση 6,363m υπόγειων αρδευτικών δικτύων και την εγκατάσταση παροχομέτρων πλησίον των αντλιοστασίων στην σύνδεση προς τους αγωγούς μεταφοράς ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της παροχής.

Η στρατηγική του Δήμου Πάργας, για την ανάπτυξη της περιοχής, έχει ως άξονα την κατασκευή των απαιτούμενων έργων υποδομής που αφορούν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην προαγωγή της γεωργικής παραγωγής. Η κατασκευή των αρδευτικών και λοιπών συναφών έργων αναμένεται να επιδράσει ευνοϊκά πάνω στο τρόπο διαβίωσης και υγείας των κατοίκων της περιοχής αφού αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την οικονομική κατάσταση αυτών.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >