Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΞ0-Ρ3Δ 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 7000 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΞ0-Η47 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 6607 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΞ0-ΣΗΕ 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 6658 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΞ0-ΥΣΟ 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 6004 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΞ0-ΞΞΜ 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 6344 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΞ0-ΦΓ9 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 6989 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞ0-Φ 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 6010 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞ0-5 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 5180 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞ0-Ο 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 6337 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
σύσταση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη της προαναφερόμενης ανακοίνωσης υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 1/2011 του Δήμου Πάργας ,ήτοι συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων, με σύμβαση εργα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞ0-Π 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 8833 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Μετάταξη υπαλλήλου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞ0-0 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 3372 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΑΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞ0-Χ 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10252 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΞ0-Ν 24/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 6127 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΞ0-Χ 24/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 9467 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΞ0-Μ 24/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 9466 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Αντικατάσταση της αριθμ.237/2011 άδειας - Α Δ Ε Ι Α Χρήσης Αιγιαλού –Παραλίας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΞ0-Υ 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 6936 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α Δ Ε Ι Α Χρήσης Αιγιαλού –Παραλίας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΞ0-9 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 5174 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α Δ Ε Ι Α Χρήσης Αιγιαλού –Παραλίας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΞ0-Δ 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 2571 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Α Δ Ε Ι Α Χρήσης Αιγιαλού –Παραλίας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΞ0-Π 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 4411 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ο Δήμος Πάργας που εδρεύει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καναλλακίου , ύστερα από την αριθμ. 76/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την 1/2011 Ανακοίνωση για σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου η οποία εγκρίθηκε με το Αριθ. Πρωτ. 1225/17-06-2011 έ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΞ0-2 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 9386 ΣΥΜΒΑΣΗ
1 148 149 150 151 152 153