Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου προϋπολογισμού 503,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΞ0-Υ1Η 27/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 71 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την ανάθεση εργασιών απεντόμωσης και απολύμανσης κοινοχρήστων χώρων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΞ0-5ΘΓ 27/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 64 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
πίνακες κατάταξης προσωπικού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΞ0-Ζ8Κ 27/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 11590 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
πίνακες κατάταξης προσωπικού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΞ0-ΛΑΩ 27/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 11575 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Την πρόσληψη στην υπηρεσία καθαριότητας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΞ0-64Γ 27/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 11630 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από τη διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρµογών ΟΤ Α «ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΞ0-ΡΓ5 25/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Εργοδοτική εισφορά νομικού για αποδοχές μηνός Ιουλίου 2011..
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΞ0-5ΩΕ 25/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 11459 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΩΤ9 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 11625 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης εξακόσια τριάντα (630) τ.μ στον κ. Μήτσο Δημήτριο , στη θέση Βάλτος Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΑΛΟ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2083 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης τριακόσια είκοσι (320) τ.μ στον κ. Μήτσο Δημήτριο , στη θέση Βάλτος (Κρέμεσμα) Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΧΒΚ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2084 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης εκατόν εξήντα (160) τ.μ στον Λιάλια Δημήτριο του Θεόδωρου , στη θέση Π. Κρυονέρι Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΥΡΧ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 5952 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης διακόσια πενήντα (250) τ.μ στην Κυριάκη Ελισάβετ , στη θέση Λύχνος Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-7Ι7 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 3975 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης εξακόσια εξήντα (660) τ.μ στην κ. Παππά Έλλη , στη θέση Βάλτος Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΘΟ6 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2566 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης τετρακόσια σαράντα (440) τ.μ στον κ. Παπασταύρου-Καλογερά Γεώργιο , στη θέση Βάλτος Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΙΦ2 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 6054 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης Διακόσια (200) τ.μ στον Νάνη Αθανάσιο , στη θέση Λύχνος Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΖΦΖ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 3165 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης τριακόσια (300) τ.μ στον Τζάνη Φώτη του Χρήστου , στη θέση Π. Κρυονέρι Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΔΔΜ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 5313 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης διακόσια πενήντα (250) τ.μ στην Ρίγγα Ευθαλία , στη θέση Λύχνος(Α θέση)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-Γ92 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 4203 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης διακόσια (200) τ.μ στην Ρίγγα Ευθαλία , στη θέση Λύχνος( β θέση)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-Ω5Ω 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 4202 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης εκατόν εβδομήντα πέντε (175) τ.μ στον κ. Ζώτο Θωμά , στη θέση Βάλτος Πάργας για να τοποθετήσει Ομπρελών-ξαπλωστρών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΕΜΧ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 5600 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης Πεντακόσια (500) τ.μ στον Γκόγκα Βασίλειο του Ηλία , στη θέση Λύχνος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΓΜΩ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 8298 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1 146 147 148 149 150 153