Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης Πεντακόσια (500) τ.μ στον Γκόγκα Βασίλειο του Ηλία , στη θέση Λύχνος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΓΜΩ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 8298 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης τριακόσια (300) τ.μ στην «ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ Ε.Π.Ε» , στη θέση Βάλτος Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΧΙ2 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 6165 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης Χίλια διακόσια δέκα οκτώ (1218) τ.μ στην ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗ Α.Ε , στη θέση Λύχνος Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΞΩΧ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2570 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης χιλίων πενήντα (1050) τ.μ στην «TANGO Ε.Π.Ε» , στη θέση Βάλτος Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-ΥΟ4 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 4135 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης εκατόν πενήντα (150) τ.μ στον κ. Σερίφη Γεώργιο , στη θέση Βάλτος Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-2ΥΜ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 4273 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
άδεια απλής χρήσης του αιγιαλού- παραλίας έκτασης τριακόσια είκοσι (320) τ.μ στον κ. Σερίφη Γεώργιο , στη θέση Βάλτος(β θέση)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-49Φ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 4268 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Χρήσης Αιγιαλού –Παραλίας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞ0-Ο0Π 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 4279 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΞ0-Ι03 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 81 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια των βιβλίων Ληξιαρχείου -Δημοτολογίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΞ0-ΡΑΨ 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 63 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη του Δήμου για προμήθεια σφραγίδων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΞ0-Θ0Ι 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 62 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2011
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΞ0-3ΟΓ 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 66 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για δημοσίευση ολοσέλιδης διαφήμισης του Δήμου Πάργας στο ένθετο Επιλογές στην εφημερίδα Μακεδονία
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΞ0-ΠΟΜ 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 65 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
περίληψης διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2011
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΞ0-Σ5Κ 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 69 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
περίληψης διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2011
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΞ0-Ν7Χ 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 68 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΞ0-8Λ4 18/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 11335 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Περικοπή αποδοχών υπαλλήλων»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩΞ0-Π2Η 11/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10857 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
«Περικοπή αποδοχών υπαλλήλου»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩΞ0-ΨΨΠ 11/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10832 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΩΞ0-ΒΘΖ 08/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10878 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΩΞ0-Γ60 08/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10878 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΞ0-Ρ3Δ 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 7000 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 136 137 138 139 140 142