Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων για το έτος 2024
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΝΕΤΩΞ0-ΓΘΙ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 622/19-1-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 132739
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Η3ΞΩΞ0-ΝΑΜ 22/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2040/54/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕ ΠΑΡΓΑΣ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΜΧΖΩΞ0-4ΑΩ 20/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1904-53 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΗ3ΩΩΞ0-Σ07 20/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1861/52/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή ασύρματων δικτύων Δ.Ε. Φαναρίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 92ΒΔΩΞ0-ΔΓ3 14/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1626/45/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ανάθεση λόγω κατεπείγοντος στο δικηγόρο κ. Παργανά Μάνθο δικαστικής υπόθεσης του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΡΠ8ΑΩΞ0-4Ω2 06/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 39-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΓΒ1ΩΞ0-ΠΟΦ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 33/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Περίληψη Διακήρυξης Σύμβασης της «Προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΞΡΧΩΞ0-ΑΚΡ 29/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 958/29-1-2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Απόφαση Δημάρχου 23-2024
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Α80ΩΞ0-Ξ6Τ 17/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 23-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Δημάρχου 22-2024
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Φ75ΩΞ0-Λ26 17/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 20-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Δημάρχου 20-2024
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΣΦΩΩΞ0-ΟΨ8 17/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 20-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Δημάρχου 19-2024
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ψ8ΠΩΞ0-ΒΟ4 17/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 19-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ5ΔΑΩΞ0-ΡΜΥ 12/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 26-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, του άρθρου 17 του ν. 4056/2012 (52 Α΄).
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΨΦ1ΩΞ0-Τ16 12/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 4/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας για το έτος 2024.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΩΟΧΩΞ0-ΦΟ8 11/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 17-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΟΣΑΩΞ0-ΑΦ5 11/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 25/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα γεώτρησης Χόχλας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ4ΑΙΩΞ0-Ι9Ε 05/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 75/3/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Μέγαρο και στο κτίριο που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Δήμου στην Δ.Κ Καναλλακίου»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΖΠΙΩΞ0-835 28/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15409/988/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2024-2025»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΤΩΣΩΞ0-ΘΓΝ 28/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15406/13432 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο: «Χωματουργικές εργασίες στην ΤΚ Σταυροχωρίου»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩΠΥΩΞ0-Ψ4Θ 28/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15398/987/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 2 3 4 153