Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ COVID ΕΩΣ 31-03-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ3ΙΟΩΞ0-Ζ11 31/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 14094/31-12-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ55ΡΩΞ0-Η4Λ 22/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 5394/21-05-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 248/2021 ΑΔΑ: ΩΙΛ2ΩΞ0-Θ4Π απόφασης Δημάρχου περί αναθεώρησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ιδιωτικού βρεφονηπιακού σταθμού «ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΗ Ι.Κ.Ε.» που βρίσκεται στο Καναλλάκι, ως προς την προσθήκη της φράσης : ( και απογευματι
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΖΠ9ΩΞ0-3ΛΟ 22/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 617/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ.ΠΑΡΓΑΣ: Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2022 της υπαλλήλου Χαλκή Παρασκευής
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΡΙΙΩΞ0-80Ο 22/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 13695 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ.ΠΑΡΓΑΣ:Υπερωριακή απασχόληση δημοτικής υπαλλήλου του Δήμου Πάργας για την διοικητική υπηρεσία (γραμματειακή υποστήριξη και πρακτικογράφου Διοκητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Πάργας ) για το έτος 2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΡΕΦΩΞ0-ΡΙΒ 22/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 13693 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ0Ν5ΩΞ0-ΧΟΒ 21/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 12552/25-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός Υπευθύνου για θέματα αντιμετώπισης της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω8ΒΕΩΞ0-ΘΒΞ 15/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 609/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δήμου ΠΑΡΓΑΣ μέσω της υπόγειας αποθήκευσης των δημοτικών απορριμμάτων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 66ΥΙΩΞ0-13Φ 15/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 13426 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Απόφαση Δημάρχου Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 4 της ΚΥΑ 33862/06.05.2019 (ΦΕΚ 1699/16.05.2019) καταγραφής ζημιών λόγω Πλημμυρών στις 11 & 12 Δεκεμβρίου 2021.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 99ΕΖΩΞ0-ΚΚΖ 14/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 604/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάθεση της εποπτείας και του συντονισμού των Κοινωνικών Δομών του Δήμου σε μέλος του δημοτικού συμβουλίου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΗΟ1ΩΞ0-8ΗΝ 14/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 606/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός υπαλλήλου για την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων του συμβουλίου της κοινότητας Καναλλακίου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΕΓΓΩΞ0-6ΚΒ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 570/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗY 7976 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΜΟΑΩΞ0-21Θ 26/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 12517/25-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΗ 6004 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ6ΔΕΩΞ0-ΗΔΨ 26/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 12516/23-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 5 ΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 64Ξ5ΩΞ0-5Μ2 24/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 12488/24-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2021-2022) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΕΖΗΩΞ0-ΔΤΕ 18/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 12086/12-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού από τον Ιδιωτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό με την επωνυμία «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΗ Ι.Κ.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΗ Ι.Κ.Ε.», που βρίσκεται στο Καναλλάκι, Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ4ΔΕΩΞ0-ΧΨΛ 17/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 552/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.161/2021 –σε ορθή επανάληψη- απόφασης περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΘΥ5ΩΞ0-ΠΛΥ 17/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 555/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάκληση της άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής τέκνου αντί μειωμένου ωραρίου στον Χατζή Γεώργιο του Αλεξάνδρου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΣΖ7ΩΞ0-5Θ4 16/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 12136/16-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συγκρότηση ομάδας εργασίας του ΣΦΗΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΑ24ΩΞ0-7ΨΒ 16/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 543/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΠ0ΘΩΞ0-ΞΟΦ 12/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 12034/11-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 132