Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ 3Κ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΔ56ΩΞ0-5ΡΥ 18/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 688/10-02-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ 3Κ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩ0ΘΩΞ0-3ΑΕ 18/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 689/31-01-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΦΞΔΩΞ0-864 12/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 3759/12-04-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΜΙΣΘΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΗΘΑΩΞ0-ΝΒ2 12/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 3757/12-04-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΣΑΒΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ8Κ7ΩΞ0-227 08/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 2473/15-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΠΒΠΩΞ0-ΤΙΞ 07/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 3219/31-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 201-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΦΞΟΩΞ0-1Κ7 07/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 3220/31-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΝΤΩΩΞ0-ΑΣΜ 07/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 3224/31-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΤΘΚΩΞ0-710 07/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 3221/31/03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΤΠ3ΩΞ0-Ο7Ε 07/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 3222/31-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΩΝΔΩΞ0-ΣΓΑ 07/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 3223/31-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Περίληψη Διακήρυξης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΝΑΡΩΞ0-ΔΕΒ 06/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 3470/5-4-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του KHI 8326 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9775ΩΞ0-Μ4Χ 05/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 3429/05-04-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 191-2022 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ COVID ΕΩΣ 31-05-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΧΕΤΩΞ0-Τ6Ι 05/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 3182/31-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΡΑΓΩΞ0-Ω5Π 01/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 3216/31-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΥ 9967, KHY 7976 , υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΨΜΖΩΞ0-ΗΚΔ 31/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3185/31-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗH 9439 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ7ΤΨΩΞ0-ΗΑ2 31/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3181/31-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗH 6007, KHI 8331 KAI KHY 7987 , ΚΗΙ 8310,υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6058ΩΞ0-9ΩΤ 31/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3184/31-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Μετακίνηση υπαλλήλου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΙΕΟΩΞ0-ΚΧΡ 31/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 193/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗI 8305,KHI 8326 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΛΩΚΩΞ0-1Μ0 30/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3147/30-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 135