Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 98ΓΦΩΞ0-ΘΑ9 08/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 8716/08-08-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο: «Διαφημίσεις- Τουριστική Προβολή-Δημοσιεύσεις»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 95ΡΝΩΞ0-Ζ84 08/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 9905/554 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΘΥΑΩΞ0-Θ4Α 08/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 3838/08-08-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΖΗΝΩΞ0-Ο73 08/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 9475/08-08-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 66Ε9ΩΞ0-Υ5Υ 08/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 7725/08-08-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια υλικών λατομείου Δ.Ε. Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ9ΖΟΩΞ0-ΜΟ8 08/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 9924/558/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΖ0ΧΩΞ0-7Ξ3 07/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 9709/02-08-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες μεταφορών αγαθών-υλικών-μηχανημάτων»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΦΥΩΩΞ0-ΝΕΒ 07/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 9805/552/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΗΖΤΩΞ0-Ο63 04/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 3028/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ7ΝΡΩΞ0-ΟΘΘ 03/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 8877/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο: «Ξυλουργικές εργασίες»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΕΜ1ΩΞ0-Σ5Μ 02/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 9685/543/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση ανελκυστήρα για το κτήριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΚΥ2ΩΞ0-ΦΧΑ 02/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 9683/542/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΕΘΨΩΞ0-ΗΥΤ 02/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 9719/545/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για Δαπάνες μεταφορών αγαθών-υλικών-μηχανημάτων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Φ9ΘΩΞ0-ΩΥΥ 31/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 9601/532/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΜΟΙΒΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Β8ΩΩΞ0-Θ2Γ 28/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 9524 / 526 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΒΜ3ΩΞ0-9ΣΥ 27/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 6885/27-07-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 61Ο9ΩΞ0-2Ι3 27/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 4415/27/07/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Συντήρηση ανελκυστήρα για το κτήριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 92ΜΥΩΞ0-ΘΡ3 27/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 9478/517/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΗ92ΩΞ0-ΒΣΧ 27/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 9467/514/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΞΩΑΩΞ0-Χ6Β 26/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 7258/09-06-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 149