Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΠΨ3ΩΞ0-9ΑΓ 01/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10471/01-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΚΨΧΩΞ0-ΤΑΥ 01/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10473/01-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΧΠΑΩΞ0-ΠΗΤ 01/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10461 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΑΞΧΩΞ0-ΩΜ5 01/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10463/01-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΡΥ4ΩΞ0-7Ι9 01/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10462/01-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩΡΣΩΞ0-ΧΛ3 01/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 10476/01-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παράταση συμβάσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΗΗ8ΩΞ0-57Χ 30/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 10444/30-09-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΥΚΩΩΞ0-ΗΗΔ 28/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 10299/24-09-2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» , περιόδου 2
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ5ΞΒΩΞ0-Ι1Ι 27/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 10346 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 452-2021 : Ανάθεση εργασίας για 5 ημερομίσθια μηνός Σεπτεμβρίου 2021.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΘΖΣΩΞ0-4Φ0 24/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 10277 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 450/2021 : ανάθεση εργασίας (5) ημερομισθίων για τον μήνα Σεπτέμβριο2021.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9983ΩΞ0-ΘΦΡ 22/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 10210 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 426-2021:Πρόσληψη χειριστή ταχύπλοου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ5ΘΛΩΞ0-Ψ6Ε 14/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 9909 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση περί απόρριψης των παρεχομένων υπηρεσιών και παραδοτέων της αναδόχου κας Ελένης Καψοπούλου που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο : «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ για την περίοδο 2020 – 2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΜΞΕΩΞ0-Σ9Φ 10/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 9781/9-9-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 407/2021 :Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο:Βασιλειάδη Φίλιππο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΓΧ9ΩΞ0-ΤΦΘ 07/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 9640 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 406/2021 : Κατάταξη υπάλληλου σε μισθολογικό κλιμάκιο : Στύλου Παναγιώτα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΦΓΖΩΞ0-ΥΔΨ 07/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 9639 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 405-2021 :Κατάταξη υπαλλήλου σε μισθολογικό κλιμάκιο :Γιάγια Μαρία του Πέτρου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΜΓ8ΩΞ0-4ΟΝ 07/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 9641 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
: «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΗ 6000 και ΚΗΥ 9967 υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 66ΞΠΩΞ0-Κ2Ψ 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 9493/02.09.2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΙ 6000 και ΚΗΙ 8344 υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 99ΘΒΩΞ0-3ΝΚ 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 9497/02.09.2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
: «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗY 7976 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Γ40ΩΞ0-790 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 9496/02/09/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
: «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗI 8326 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΦ8ΟΩΞ0-Θ9Θ 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 9544/02.09.2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 129