Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗY 7976 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ3ΓΥΩΞ0-38Π 30/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 3111/30-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ Π Ε
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΒΖΓΩΞ0-0ΤΤ 18/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2464/15-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗI 8326 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας Ορθή επανάληψή.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Δ9ΓΩΞ0-ΑΟ7 14/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2110/08-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗI 8325 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΘΘΦΩΞ0-ΖΔ9 14/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2171/9-3-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ι Α
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΠΟ9ΩΞ0-Φ3Ε 11/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2255/10-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Κ Χ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 60Ν0ΩΞ0-ΝΧΜ 09/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2165/09-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗI 8326 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΞΤΞΩΞ0-4ΑΒ 09/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2110/08-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗI 8325 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΣΜΩΩΞ0-Λ30 09/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 2171/9-3-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.161/2021 –σε ορθή επανάληψη- απόφασης περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΑΩΚΩΞ0-ΒΑ2 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 118/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης καλής λειτουργίας του Δημοτικού Σταδίου Πάργας Β.Ε. Βασιλά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ16ΚΩΞ0-3ΑΧ 04/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 113/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ Τ Ν Ι
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Σ9ΨΩΞ0-5Σ8 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 1888/01-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ Π Π Η
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΗΕΕΩΞ0-ΣΒ4 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 1893/01-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ Σ Π Λ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ξ1ΡΩΞ0-4ΘΒ 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 1889/01-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ Κ Χ Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩ9ΜΩΞ0-Δ5Ρ 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 1887/01-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ Κ Β Α
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω5ΒΒΩΞ0-ΞΙΚ 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 1892/01-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ Ζ Ε Φ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 60ΗΨΩΞ0-ΥΡΘ 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 1890/01-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ Ζ Ι Ι
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΤΡΑΩΞ0-Ν4Α 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 1894/01-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ Β Σ Ε
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΤΑ7ΩΞ0-2ΡΗ 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 1891/01-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΜΓ1ΩΞ0-7ΨΑ 01/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 1875/01-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 67ΔΑΩΞ0-3ΝΛ 24/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 368/18-01-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 135