Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: 399-2021 για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6659ΩΞ0-Κ7Η 30/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 9275 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Δημάρχου 400/2021: " Τοποθέτηση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 66Κ6ΩΞ0-ΗΑΚ 30/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 9352 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 378/2021 : Παράταση συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για αντιμετώπιση covid-19.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΠΣΔΩΞ0-Ψ4Μ 26/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8773 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 392/20-08-2021: Πρόσληψη εργατοτεχνιτών για (5 )ημερομίσθια τον μήνα Αύγουστο 2021.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΕΘΛΩΞ0-Θ54 20/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 9067 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 391/2021 : Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ,δίμηνης διάρκειας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 66Κ8ΩΞ0-3ΤΓ 19/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 9004 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΓΦΒΩΞ0-Ζ12 05/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8372/03-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΟΧ0ΩΞ0-0ΑΘ 05/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8370/03-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΓΠ0ΩΞ0-2ΣΝ 05/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8494/05-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , δίμηνης διάρκειας για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΚΝΙΩΞ0-Β9Π 04/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8402/03-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , δίμηνης διάρκειας για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΔΙΙΩΞ0-Θ71 04/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8400/03-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , δίμηνης διάρκειας για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 62Ζ1ΩΞ0-ΗΟΘ 04/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8397/03-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , δίμηνης διάρκειας για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΙ7ΠΩΞ0-ΤΔΡ 04/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8398/03-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , δίμηνης διάρκειας για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΘΓ4ΩΞ0-ΝΛΛ 04/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8401/03-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , δίμηνης διάρκειας για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΤΛΝΩΞ0-Γ2Ε 04/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8396/03-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , δίμηνης διάρκειας για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΒΒΡΩΞ0-Τ5Ω 04/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8399/03-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , δίμηνης διάρκειας για κάλυψη εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 61ΗΦΩΞ0-ΡΚ7 04/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8373/03-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ξ98ΩΞ0-ΤΟΘ 03/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 8390/03-08-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 339/2021 ΑΔΑ: Ψ8Ξ8ΩΞ0-1ΗΣ απόφασης δημάρχου και τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 170/2021 απόφασης Δημάρχου περί συγκρότησης επιτροπής ελέγχου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα κλπ) και αιγιαλού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 628ΕΩΞ0-ΨΑ7 02/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 344/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 342-2021 : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΤΙΧΩΞ0-42Τ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 8284 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης τουΚΗΥ 9967 οχήματος του Δήμο Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΓΔΣΩΞ0-ΞΕΡ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 8214.29-07-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 129