Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας και την έγκριση της σχετικής μελέτης επί της οδού Αγίου Αθανασίου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Δημοτική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ο2ΤΩΞ0-Φ7Δ 07/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 205/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 198/2021 : Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 65ΑΛΩΞ0-ΜΙΚ 01/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 5836 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 199/2021 : Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΘΝ4ΩΞ0-Υ05 01/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 5857 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο κ. Πιτσαρό Σπυρίδωνα»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω04ΛΩΞ0-ΒΔΛ 01/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 188/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 200/2021 : Πρόσληψη Αποστόλου Σοφίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΥΘΩΩΞ0-ΣΛ0 01/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 5882 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού Προσαρμογή Παιδικού Σταθμού Πάργας στις προδιαγραφές του π.δ. 99/2017
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΦΒ0ΩΞ0-ΗΦΡ 31/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5806/31-5-21 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 178/2021 " Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στα πλαίσια αντιμετώπισης του COVID-19"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Κ1ΘΩΞ0-1ΝΓ 28/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5490 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 186-2021 :Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια λήψης μέτρων για τον covid-19.:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΥΞΒΩΞ0-ΙΜΗ 28/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5735 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 185/2021 : Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΧΜ7ΩΞ0-89Β 28/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5709 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΦΩΓΩΞ0-5ΙΒ 27/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 3509 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ2Κ4ΩΞ0-ΦΝΗ 24/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5348/21-05-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 176/202: " Πρόσληψη εργατών για 5 ημερομίσθια,μηνός Μαΐου 2021."
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΚΦΔΩΞ0-ΠΒΜ 24/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5472 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Κοινή Απόφαση Αμοιβαίας Μετάταξης Σούρδη Κ.-Λακουμέντα Αγγ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΕ29ΩΞ0-ΘΙΛ 21/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 12069 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 172/2021 " Λύση απόσπασης υπαλλήλου"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 66ΚΕΩΞ0-ΝΒΩ 21/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5216 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 168/021 " Παράταση της απασχόλησης των ωφελούμενων της 4/2020 δημόσιας πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ."
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΛΘΜΩΞ0-ΕΛ9 20/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5158 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσκληση στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ Δ.ΠΑΡΓΑΣ», σύμφωνα με σύμ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 96ΡΡΩΞ0-605 20/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 4722/05-05-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσκληση στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ Δ.ΠΑΡΓΑΣ », σύμφωνα με σύμφωνα με τις διατ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΙΣ3ΩΞ0-ΖΛΤ 20/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 4723/05-05-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα κλπ) και αιγιαλού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΜΛ0ΩΞ0-3ΜΣ 18/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 170/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗH 6000 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΓΑΜΩΞ0-ΦΗΧ 18/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5126 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΙ 8340 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΜΦΗΩΞ0-1Ο7 18/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5115 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 6 127