Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ Σ Π Λ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ξ1ΡΩΞ0-4ΘΒ 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 1889/01-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ Κ Χ Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩ9ΜΩΞ0-Δ5Ρ 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 1887/01-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ Κ Β Α
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω5ΒΒΩΞ0-ΞΙΚ 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 1892/01-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ Ζ Ε Φ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 60ΗΨΩΞ0-ΥΡΘ 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 1890/01-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ Ζ Ι Ι
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΤΡΑΩΞ0-Ν4Α 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 1894/01-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ Β Σ Ε
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΤΑ7ΩΞ0-2ΡΗ 02/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 1891/01-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΜΓ1ΩΞ0-7ΨΑ 01/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 1875/01-03-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 67ΔΑΩΞ0-3ΝΛ 24/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 368/18-01-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΔΦ7ΩΞ0-ΜΕΑ 24/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 369/18-01-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Φ8ΗΩΞ0-77Γ 24/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 367/18-01-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΣΧ8ΩΞ0-ΒΣ4 24/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 767/01-02-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 64ΩΠΩΞ0-2Θ0 24/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 766/01-02-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 3ΜΗΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ4Π2ΩΞ0-8ΘΡ 22/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 1509/20-02-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΨΚΥΩΞ0-ΠΞ5 22/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 1581/22-02-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗH 6004 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΑΛ9ΩΞ0-Ν9Γ 11/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 1072/10-02-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΘΧΓΩΞ0-ΞΨΨ 10/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 900/07-02-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
« Συγκρότηση μελών της τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 4440/2016 για την αξιολόγηση αιτημάτων μετάταξης του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας Β΄ κύκλου έτους 2021
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ47ΓΩΞ0-4ΣΚ 08/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 893/07-02-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. για παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω8ΦΧΩΞ0-ΩΑΩ 07/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 19/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΥ9967 ,ΚΗΥ7976 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΤΝΛΩΞ0-Β0Ω 24/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 206/12.01.2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΡΩ9ΚΩΞ0-6ΨΚ 21/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 294/17-01-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 6 136