Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 153/2021: Παράταση σύμβασης Ευθυμίου Τρύφωνα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 943ΙΩΞ0-Λ4Ω 29/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4689 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 152/2021 :Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ρ7ΥΕΩΞ0-Ο5Α 29/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4638 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΚΩΜΩΞ0-89Β 29/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4637/28-04-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 147/2021: Χορήγηση Μ.Κ. σε υπάλληλο του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΕΖΠΩΞ0-ΒΚΒ 28/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4493 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 146/2021 : Χορήγηση Μ.Κ.σε υπάλληλο του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΒΨΓΩΞ0-ΡΨ2 28/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4494 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 140/2021: Ορισμός υπαλλήλου ως υπεύθυνο εκκαθάρισης δαπανών και μισθοδοσίας του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΒΞΒΩΞ0-ΔΜΕ 27/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4424 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 138/2021 : Πρόσληψη προσωπικού με πενθ/μερη εργασία ,μηνός Απριλίου 2021
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΚΦΙΩΞ0-ΕΨΘ 23/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4389 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου στην υπάλληλο του Δήμου Πάργας, Νομού Πρέβεζας, Τριάντη Χριστίνας του Γεωργίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΞΔ8ΩΞ0-Β0Π 22/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 122/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω0ΠΔΩΞ0-25Υ 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4042/19-04-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ 5 /ΜΕΡΟΥ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΔΛ1ΩΞ0-Φ1Γ 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4249 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΥ9988 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΣΕ3ΩΞ0-ΝΕΑ 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 4052 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 109/2021 " Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε υπάλληλο του Δήμου "
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΝ4ΤΩΞ0-71Α 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 3595 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΓΤΥΩΞ0-ΡΥΞ 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 3629 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 98Ρ8ΩΞ0-Π0Λ 07/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 3500/02-04-2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 108/2021 : Μετακίνηση υπαλλήλου του Δήμου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΥΞΓΩΞ0-4ΥΖ 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 3590 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας σε φορέα του δημοσίου τομέα του Ειδικού Συνεργάτη Σκούρα Αλέξανδρου του Ιωσήφ κλάδου ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού Έργων Υποδομής .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ψ4ΝΩΞ0-ΟΗ2 05/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 325/13-01-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΑΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Λ28ΩΞ0-ΜΣΑ 01/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 3376/31-03-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 63/2021: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας και Μ.Κ. σε υπάλληλο του Δήμου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΚΚ7ΩΞ0-Π6Φ 29/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 2608 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Διακήρυξη για την μίσθωση ακινήτων για χώρο στάθμευσης αυτικινήτων (πάρκινγκ) στην Κοινότητα Καναλλακίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 65ΚΖΩΞ0-ΔΓΜ 23/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 2961/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Διακήρυξη εκδηλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση ακινήτου επί της οδού 25ης Μαρτίου Καναλλάκι
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Ι83ΩΞ0-Ε2Χ 22/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 2923/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 5 6 7 8 9 129