Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΦΩΓΩΞ0-5ΙΒ 27/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 3509 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ2Κ4ΩΞ0-ΦΝΗ 24/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5348/21-05-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 176/202: " Πρόσληψη εργατών για 5 ημερομίσθια,μηνός Μαΐου 2021."
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΚΦΔΩΞ0-ΠΒΜ 24/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5472 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Κοινή Απόφαση Αμοιβαίας Μετάταξης Σούρδη Κ.-Λακουμέντα Αγγ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΕ29ΩΞ0-ΘΙΛ 21/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 12069 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 172/2021 " Λύση απόσπασης υπαλλήλου"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 66ΚΕΩΞ0-ΝΒΩ 21/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5216 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 168/021 " Παράταση της απασχόλησης των ωφελούμενων της 4/2020 δημόσιας πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ."
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΛΘΜΩΞ0-ΕΛ9 20/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5158 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσκληση στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ Δ.ΠΑΡΓΑΣ», σύμφωνα με σύμ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 96ΡΡΩΞ0-605 20/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 4722/05-05-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσκληση στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ Δ.ΠΑΡΓΑΣ », σύμφωνα με σύμφωνα με τις διατ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΙΣ3ΩΞ0-ΖΛΤ 20/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 4723/05-05-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα κλπ) και αιγιαλού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΜΛ0ΩΞ0-3ΜΣ 18/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 170/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗH 6000 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΓΑΜΩΞ0-ΦΗΧ 18/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5126 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΙ 8340 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΜΦΗΩΞ0-1Ο7 18/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5115 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗH 6004 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΞΧΑΩΞ0-ΣΒ5 18/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 5127 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6235ΩΞ0-ΔΑ1 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 161/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 149/2021 : Χορήγηση Μ.Κ.σε υπάλληλο του Δήμου Πάργας"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΣΕΠΩΞ0-0ΣΩ 11/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 4491 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 148/2021 " Χορήγηση Μ.Κ. σε υπάλληλο του Δήμου Πάργας"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΦ06ΩΞ0-ΗΝΨ 11/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 4492 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προκήρυξη Διαγωνισμού Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Δ.Ε. Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΕΡΜΑΩΞ0-ΣΕΑ 07/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 4834/7-5-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Προκήρυξη Διαγωνισμού Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Δ.Ε. Φαναρίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ66ΦΩΞ0-ΨΩ8 07/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 4831/7-5-21 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ορισμός υπαλλήλου ως Υπευθύνου Αποθήκης Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΘΘΩΩΞ0-ΧΕΔ 06/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 154/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΥ 7996 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας>>.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΨΕΨΩΞ0-39Σ 06/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 4740 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Διαπιστωτική πραξη Δημάρχου για χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας Μουσικής
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Τ85ΩΞ0-Ο07 05/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 2774/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 4 5 6 7 8 129