Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για Δαπάνες μεταφορών αγαθών-υλικών-μηχανημάτων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Φ9ΘΩΞ0-ΩΥΥ 31/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 9601/532/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΜΟΙΒΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Β8ΩΩΞ0-Θ2Γ 28/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 9524 / 526 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΒΜ3ΩΞ0-9ΣΥ 27/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 6885/27-07-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 61Ο9ΩΞ0-2Ι3 27/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 4415/27/07/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Συντήρηση ανελκυστήρα για το κτήριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 92ΜΥΩΞ0-ΘΡ3 27/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 9478/517/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΗ92ΩΞ0-ΒΣΧ 27/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 9467/514/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΞΩΑΩΞ0-Χ6Β 26/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 7258/09-06-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΤΧ5ΩΞ0-Ο32 26/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 9369/508/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΙΖΔΩΞ0-ΔΛΔ 26/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 8363/26-07-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα στο αντλιοστάσιο Σταυροχωρίου»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΓΠ2ΩΞ0-8Ν4 17/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 8958/482/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση την υπηρεσία με τίτλο: «Ενοικίαση μίας (1) χημικής τουαλέτας ΑΜΕΑ στην περιοχή Αμμουδιά»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΛΦΟΩΞ0-ΨΩ2 17/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 8954/481/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΟΕΘΩΞ0-Χ26 14/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 8932/14-07-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΗΣΗΩΞ0-ΨΦ0 14/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 8387/04-07-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΚ7ΣΩΞ0-ΗΘΒ 13/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 8792/12-074-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα στο αντλιοστάσιο Σταυροχωρίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΙΥΑΩΞ0-ΥΑ3 12/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 8824/472/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ορισμός μέλους στην επιτροπή εκτίμησης ακινήτων και κινητών για την εκμίσθωση, εκποίηση ,ανταλλαγή, αγορά και μίσθωση κινητών και ακινήτων για το έτος 2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΣΙΥΩΞ0-Ο01 11/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 448-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΣΟΧ 2- 2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 65Κ8ΩΞ0-79Φ 11/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 8665/10-07-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΑΗ7ΩΞ0-ΒΦ2 07/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 8516/06-07-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ1ΓΥΩΞ0-Θ6Ω 04/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 8366/03-07-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΚ1ΒΩΞ0-0ΔΩ 03/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 8331/3-7-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 4 5 6 7 8 152