Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οχήματος ΚΗΙ 8340
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ3ΛΚΩΞ0-8ΨΘ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 11767/669/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 8315
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΩΤΛΩΞ0-ΑΧ9 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 11765/668/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων διοικητικών - οικονομικών υπηρεσιών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΞΖΨΩΞ0-2Γ9 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 11755/667/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια ναυαγοσωστικού εξοπλισμού Δήμου Πάργας για την Συντήρηση και επισκευή ναυαγοσωστικού σκάφους
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΛΠΙΩΞ0-ΞΝ9 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 11645/660/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο: «Διδασκαλία μουσικής για τις ανάγκες της φιλαρμονικής του Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΒΩΧΩΞ0-6ΦΡ 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 11358/642/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«Επισκευή Δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ Μεσοποτάμου και Τ.Κ Αμμουδιάς»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 63Β2ΩΞ0-ΡΘΗ 14/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 11256/ 638 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο: «Ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασιών ανθρωπίνου δυναμικού Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 90Ο6ΩΞ0-65Ξ 13/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 11199/636 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο: «Ξυλουργικές Εργασίες Δ.Ε Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Π5ΛΩΞ0-8ΙΨ 31/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 10747/607 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 1) «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πάργας » της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πάργας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002148
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 646ΙΩΞ0-ΓΤΜ 29/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 10525/25-8-23 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ω93ΩΞ0-ΖΘΦ 28/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 8387/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΠ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΞΩΖΩΞ0-5Ι5 25/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 10493/581/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΔΩ7ΩΞ0-ΒΟ7 25/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 10472/580/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 647ΙΩΞ0-ΥΔΟ 21/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 9762/21-08-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΧΝ3ΩΞ0-Ω1Π 21/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 9770/21-08-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Εργασίες βαφής και συντήρησης Δ.Ε. Φαναρίου στο κλειστό γυμναστήριο του γυμνασίου Καναλλακίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΣΖΝΩΞ0-ΗΛ6 18/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 10223/698/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΘΔ4ΩΞ0-ΤΣΚ 16/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 10145/570/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή ασύρματων δικτύων Δ.Ε. Φαναρίου»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω8Ε7ΩΞ0-Γ4Χ 16/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 10124/569/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο: «Σιδηρουργικές εργασίες Δ.Ε. Φαναρίου»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΠΧΣΩΞ0-7ΒΗ 16/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 10120/568/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια υλικών λατομείου Δ.Ε. Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΔΩ8ΩΞ0-ΚΜΗ 16/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 10157/571/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο:« Εργασίες απομαγνητοφωνήσεων πρακτικών Δ.Σ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩΠΨΩΞ0-ΒΕΠ 09/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 9927/559/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 3 4 5 6 7 153