Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
01/02/2021 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Οριστικές μελέτες & Μελέτη εφαρμογής    για την Δημιουργική Επανάχρηση του κτιρίου Βασιλά του Δήμου Πάργας»  Ο Δήμος Πάργας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών… Περισσότερα
20/01/2021 Συντήρηση αντλιοστασίων αποχέτευσης Δ.Ε. Πάργας Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ» Προϋπολογισμού… Περισσότερα
18/11/2020 Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πάργας έτους 2020 Διακήρυξη-Μελέτη-ΤΕΥΔ_signed Προκήρυξη 20PROC007668522 04-ΤΕΥΔ σε Επεξεργάσιμη Μορφή Περισσότερα
17/11/2020 Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πάργας 01. ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΔ_signed 02-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020 20PROC007660192 04-ΤΕΥΔ Περισσότερα
1 2 3 4 21