Δήμος Πάργας
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
06/07/2021 Πρόσληψη εργατών καθαριότητας από το ΔΛΤ Πάργας Περισσότερα
04/06/2021 Αιτήσεις για άδειας απλής χρήσης χώρου υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο) από το ΔΛΤ Πάργας Περισσότερα
26/03/2021 Συνοπτικής Οικον. Κατάστασης του προϋπ/σμού του Δ.Λ.Τ.Πάργας οικον. έτους 2021 Περισσότερα
10/01/2021 Αιτήσεις παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης χώρων Λιμένα Πάργας Περισσότερα
1 2 3 4 5