Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
26/04/2021 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ Προκήρυξη 21PROC008531074 Περίληψη προκήρυξης  689ΤΩΞ0-ΗΟΑ 01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed_signed 02. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed_signed 03. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed_signed 04. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed_signed 05. ΕΣΥ_signed_signed 06. ΣΑΥ_signed_signed 07.… Περισσότερα
01/02/2021 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Οριστικές μελέτες & Μελέτη εφαρμογής    για την Δημιουργική Επανάχρηση του κτιρίου Βασιλά του Δήμου Πάργας»  Ο Δήμος Πάργας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών… Περισσότερα
20/01/2021 Συντήρηση αντλιοστασίων αποχέτευσης Δ.Ε. Πάργας Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ» Προϋπολογισμού… Περισσότερα
18/11/2020 Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πάργας έτους 2020 Διακήρυξη-Μελέτη-ΤΕΥΔ_signed Προκήρυξη 20PROC007668522 04-ΤΕΥΔ σε Επεξεργάσιμη Μορφή Περισσότερα
1 8 9 10 11 12 29