Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
24/10/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20PROC007527977 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ_signed espd-request-v2_signed   Περισσότερα
21/10/2020 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ Προκήρυξη Προσβάσεων Παραλιών 20PROC007511161 01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_signed 04 ΤΕΥΔ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ Περισσότερα
06/10/2020 Προμήθεια ειδών δικτύων ύδρευσης & αντλιοστασίων ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 20PROC007431739 ΤΕΥΔ Έντυπο ΠροφοράςΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 2020 Έγκριση 1ου Πρακτικού ΑΟΕ… Περισσότερα
30/09/2020 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ_signed Προκήρυξη Απορριμματοφόρου 20PROC007391909 Μελέτη Απορριμματοφόρου_signed Τ.Ε.Υ.Δ. Σε επεξεργάσιμη μορφή Περισσότερα
1 9 10 11 12 13 29